Tập viết lớp 1: Nét khuyết trên, nét khuyết dưới và nét khuyết ghép.

8.927 lượt xem 37 13 0
Phát hành ngày 16/08/2018
Nét khuyết trên để ghi một phần âm h, k, l và nét khuyết dưới ghi một phần âm g, nét khuyết ghép ghi một phần âm gh, ngh. Với các em bắt đầu lớp 1 chưa viết hoàn thiện chữ mà luyện các nét cho đẹp trước. Hi vọng các em luyện tập chăm chỉ, viết đẹp.